คณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบงานผลิตครู พัฒนาครู และพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแต่เดิมก่อตั้งขึ้นเป็น วิทยาลัยครูภูเก็ต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พุทธศักราช 2515 - 2519)
วิทยาลัยครูภูเก็ตสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2514 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี การขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระยะเริ่มแรกเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมา
ในปีพุทธศักราช 2518 รัฐบาลออกพ.ร.บ.วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และเมื่อมีผลบังคับใช้ ทำให้วิทยาลัยครูทั้งหลายเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาได้ โดยประศาสน์ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เป็นปริญญาตรีสาขาแรกของสถาบัน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เสียใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏภูเก็ต แต่พันธกิจ บทบาทและโครงสร้างยังเป็นเช่นเดิม ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนชื่อนั้นมิได้มีกฎหมายรองรับ
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 รัฐบาลจึงออก พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิรูปโครงสร้าง และบทบาทของกรมการฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูทั้งหลาย ภายใต้กฎหมายนี้คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) มีบทบาทเสมือนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของกลุ่มสถาบันราชภัฏทั้ง 36 แห่ง (ในขณะนั้น) สถาบันราชภัฏสามารถผลิตบัณฑิตสาขาอื่นได้ตามกฎมาย ตลอดทั้งสามารถเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้ด้วย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศแปลงฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบันจึงมีฐานะ เป็นส่วนราชการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา โดยมีสถานภาพเป็นคณะ (Faculty) เช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย กล่าวคือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบศาสตร์ (Discipline) ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งหน่วยงานและการรับทราบความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ได้เสนอขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนในปีพุทธศักราช 2556 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2558 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง และเปิดการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พัฒนานวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาสายครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 และขยายการจัดการระดับอนุบาล 1 และ 2 ตามลำดับ โดยมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาคือการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์ ในปีการศึกษา 2556 ได้ขยายการจัดการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 3 และระดับประถมได้เปิดรับนักเรียนมาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน โดยมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน คือ เน้นวิชาการ และบูรณาการทักษะชีวิต ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ขยายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเน้นในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านองค์ความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมและให้เกิดทักษะแห่งการดำรงชีวิต