วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายมัธยม) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านองค์ความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งการดำรงชีวิต สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 4. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 5. จัดประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 7. ให้บริการและความร่วมมือทางวิชาการแก่สังคม
 8. บริหารทรัพยากรโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

 1. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
 3. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะแห่งการดำรงชีวิต และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เอกลักษณ์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

อัตลักษณ์

รอบรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ

ตราสัญลักษณ์

highschool

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) ได้ใช้ดวงตราพระราชลัญจกร เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีชื่อของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) กำกับอยู่ภายใต้ดวงตราพระราชลัญจกร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นำมากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ
เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดสถาบันเป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทานสีของตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำโรงเรียน

ม่วง - ขาว
 • สีม่วง หมายถึง คุณธรรมของครูและนักเรียน 4 ประการ เมตตา เสียสละ ยุติธรรม และรับผิดชอบ
 • สีขาว หมายถึง ความคิดที่บริสุทธิ์ของนักเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแคแสด ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต