โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา จัดโครงการจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านบางพัฒน์ จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมปลูกป่าชายเลน การปล่อยปูไข่จากธนาคารปูสู่ธรรมชาติ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และการให้นักเรียนร่วมกันอาสาพัฒนาหมู่บ้านบางพัฒน์ จังหวัดพังงา

สื่อมัลติมีเดีย