โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา และฝ่ายประถมศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีการทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

สื่อมัลติมีเดีย