โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนอันดามัน สร้างสรรค์ คนทันสื่อ จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับนักเรียนในการรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ เช่น รู้ทันสื่อโฆษณา รู้ทันข่าว รู้ทันละคร รู้ทันเกมส์โชว์ และรู้ทันสื่อ Social Media เพื่อใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนและการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

สื่อมัลติมีเดีย